Regulamin

Warunkiem korzystania z Serwisu i wchodzącego w jego skład Forum jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady funkcjonowania Serwisu, i wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia.
Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia oraz korzystania z usług dostępnych w Serwisie, prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

§1 Wprowadzenie

1. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym regulaminem. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta, z zastrzeżeniem usług wymagających dokonania innych formalności opisanych poprzez funkcjonalności Serwisu, po przystąpieniu przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zaprzestanie korzystania z Serwisu.
3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, związanej z korzystaniem z Serwisu bez rejestracji, jak również bez tworzenia i bez zarządzania indywidualnym kontem, następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
4. Wyrażenia zawarte w Regulaminie zaczynające się od wielkich liter należy interpretować według definicji określonych w §3.

§2 Informacje o Serwisie

Serwis jest serwisem informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów, lekarzy oraz farmaceutów.

§3 Definicje

1. Administrator – właściciel i administrator Serwisu
2. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników, w szczególności określający prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora Serwisu.
3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sjogren.pl wraz z Forum internetowym dla pacjentów.
4. Forum – aplikacja wchodząca w skład Serwisu, służąca za miejsce do wymiany informacji między Użytkownikami.
5. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu i na własną rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którą należycie reprezentuje, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
§4 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

1. Administrator, zgodnie z obowiązującym prawem, chroni dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu. Dane użytkowników przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu jest właściciel serwisu.
3. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania oraz umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu.
4. Dane osobowe zbieranie za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim, wbrew przepisom prawa.
5. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe w ramach Serwisu na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek niektóre dane mogą być niezbędne do korzystania z Serwisu, jego części lub wybranych funkcjonalności.
6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, jak również wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
7. Serwis nie jest przeznaczony do przekazywania informacji poufnych. W szczególności użytkownicy forów internetowych Serwisu przyjmują do wiadomości, że publikowane przez nich informacje widoczne będą dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis, a udostępniając te informacje nie naruszają praw, interesów, know how lub tajemnicy prawnie chronionej.
8. Użytkownicy mający możliwość zamieszczania materiałów lub zdjęć w ramach Serwisu zapewniają, iż są uprawnieni do korzystania i rozpowszechniania z zawartych w tych materiałach lub zdjęciach prawach chronionych, w tym praw do wizerunków osób portretowanych, praw autorskich, prac do nazw, oznaczeń i innych i że w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich i zwalniają od takiej odpowiedzialności Administratora.

§5 Polityka dotycząca plików cookie

1. Administrator oświadcza, iż prawidłowa obsługa Serwisu oraz zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga korzystania z plików cookie. Administrator informuje Użytkownika, iż w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookie i o tym, że Użytkownik może zarządzać nimi za pomocą ustawień swoje przeglądarki internetowej.
2. Pliki cookies są małymi, najczęściej tekstowymi plikami zawierającymi dane informatyczne. Dzięki przechowywaniu przez przeglądarkę internetową komputera, smartphonu lub innego urządzenia, służącego do przeglądania stron internetowych przez użytkownika, mogą one być ponownie odczytane w przyszłości. Pliki „cookie” są aktualnie wykorzystywane przez prawie wszystkie strony internetowe. Pozwalają stronie internetowej na rozpoznanie użytkownika poprzez ich wysyłanie przez przeglądarkę do danej strony internetowej. Pliki cookies zawierają dane osobowe, jednak są one zaszyfrowane i dostęp do nich jest ograniczony do Administratora Serwisu.
3. Pliki cookie wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:
a. umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie
b. dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika
c. cele statystyczne
4. Zasady wykorzystywania plików cookie podlegają Polityce prywatności Administratora, której zasady określa § 4 Regulaminu.
5. Administrator informuje, iż pliki cookie zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
6. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach cookie, ma tylko Administrator. Wykorzystanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 Regulaminu w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.
7. Administrator informuje Użytkownika, iż decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookie Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

§6 Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania Regulaminu
b) nie naruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora i osób trzecich,
c) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
d) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Administratorowi.

§7 Usługi

1. Administrator umieszcza w Serwisie informacje dotyczące:
a. produktów leczniczych
b. zagadnień medycznych
c. działalności prywatnej
2. Jakiekolwiek informacje dotyczące produktów leczniczych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej jako porada medyczna.
3. Administrator wyraźnie zastrzega, że wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania metod lub produktów leczniczych wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty.

§8 Odesłania (linki)

1. Administrator zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do innych serwisów, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również, tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.

§9 Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu.
2. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony.
3. Administrator oświadcza iż nie sprawdza ani nie monitoruje treści informacji oraz stron lub plików, do których prowadzą linki umieszczone na Forum ani materiałów lub informacji umieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników.
4. Administrator niezwłocznie usunie linki umieszczone na stronach Serwisu lub materiały lub informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników, w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści.
5. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
6. Zgłoszenia naruszeń należy przesyłać na adres e-mail: zespolsjogrena@gmail.com.
7. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub prawa jest rozpatrywane, niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu.
8. Administrator informuje drogą mailową osobę, która zgłosiła naruszenie oraz możliwego do zidentyfikowania przez Administratora Użytkownika, którego dotyczy zgłoszenie, o sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonego naruszenia. Administrator może poprosić zgłaszającego o przekazanie dodatkowych informacji, które umożliwią mu zapewnienie właściwej reakcji.
9. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności o pojawieniu się w Serwisie treści naruszających Regulamin lub obowiązujące prawo, może zablokować dostęp do treści, co do którego zgłoszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia.
10. Administrator po upewnieniu się co do prawdziwości i zasadności zgłoszonego naruszenia, usunie z Serwisu treści objęte takim zgłoszeniem.

§10 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: zespolsjogrena@gmail.com
2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej nazwę konta, adres mailowy Użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika oddany przy zgłaszaniu reklamacji.

§11 Własność intelektualna

1. Właścicielem praw do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu jest Administrator. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.
2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie wskazanych powyżej treści lub materiałów wymaga zgody Administratora, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku osobistego.
3. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia podlegają ochronie prawnej.

§12 Korzystanie z informacji handlowej

1. Serwis może stanowić informację handlową dotyczącą Administratora i jego usług lub produktów.
2. Treści zamieszczone w materiałach zawartych w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji. Dotyczy to także artykułów z prasy specjalistycznej.
3. Informacja handlowa zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, chyba że wyraźnie to przy opisie takiej informacji zaznaczono.

§13 Postanowienia Końcowe

1. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz treści wprowadzanych zmian za pomocą Serwisu. Jednocześnie, Administrator udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.
9. Wszelkie spory rozpatrywane będą zgodnie z polskim prawem przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

§14 Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik może kierować na poniżej wskazany adres e-mail: zespolsjogrena@gmail.com